Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Бука и вибрације

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Бука и вибрације

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области мерења и техника контроле буке и вибрација и њиховог утицаја на организам човека и животну средину

Исход предмета: Познавање законске регулативе у вези са мерењем и оценом буке и вибрација. Обученост за мерење буке, интерпретацију и обраду резултата. Оспособљеност за планирање мера заштите од прекомерне буке. Обученост за мерење вибрација, интерпретацију и обраду резултата. Оспособљеност за плани-рање мера заштите од вибрација.

Садржај предмета:

Теоријска настава : Увод у акустику: Основе акустике. Јединице звука. Начин рачунања нивоа буке. Утицај буке на човека: Анатомија органа слуха. Аудиторни одговор на звучни стимуланс. Мерење и оцена буке: Мерење параметара буке. Опрема за мерење буке. Мерне технике. Оцена утицаја буке. Пре-дикција буке. Контрола буке – технике и технологије у рударству: Контрола буке – општи принципи. Слабљење буке – општи принципи. Управљане буком – пракса контроле буке. Основе вибрација: Шта су вибрације? Прост, слободно вибрирајући систем маса – опруга. Пригушење и изолација. Убрзање, брзи-на и померање. Утицај вибрација на човека: Вибрације целог тела. Болести кретања. Вибрације које се преносе преко руку. Мерење и процена вибрација: Вибрације шаке руке. Вибрације целог тела. Контро-ла вибрација у рударској индустрији: Хије-рархија мера контроле вибрација. Вибрације које се преносе преко руку. Вибрације целог тела.
Практична настава:Вежбе : Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са мерењем и оце-ном буке и вибрација. Поступци мерења буке, избор мерних места, интерпретација и обрада ре-зултата, припрема извештаја. Практично мерење буке. Управљање буком - мере и поступци за њено ограничава-ње: баријере (врсте баријера, принципи израде и избор места за њихово постављање), лична заштитна средства (избор, начин коришћења). Поступци мерења вибрација, избор мерних места, интерпретација и обрада резултата, припрема извештаја. Практична мерења вибрација. Мере и поступци за ограничавање вибрација: конструктивне мере (принципи и начини примене), лична заштитна средства (избор, начин коришћења).

Литература:

  1. Лилић Н., Цвјетић A. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ISBN 86-7352-105-X.
  2. Цветковић Д., Прашчевић М. (2005) Бука и вибрације, Факултет заштите на раду, Ниш, 2005.
  3. South T. (2004) Managing Noise and Vibration at Work : A practical guide to assessment, measurement and control, ELSEVIER, Butterworth-Heinemann, ISBN: 0750663421.
  4. Cowan J.P. (1994) Handbook of Environmental Acoustics, Wiley, ISBN: 0-471-28584-6.
  5. Прашчевић М., Цветковић Д. (2005) Бука у животној средини, Факултет заштите на раду, Ниш, 2005

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: