Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геодезија

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Геодезија

Предавачи: проф. др Александар Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних информација о геодезији и рударским мерењима, инструментима и методама мерења и обраде резултата мерења; израде и коришћења аналогних и дигиталних планова; карактеристичним задацима на рудницима и основама померања поткопаног терена изнад рударских радова.

Исход предмета: Усвајање основних теоријских и практичних знања о геодезији и рударским мерењима и задацима којима се ове научне дисциплине баве.

Садржај предмета:

Теоријска настава Дефиниција, задаци и историјски развој геодезије и рударских мерења. Облик Земље, Гаус-Кригерова конформна пројекција. Геодетске и рудничке мреже на површини терена и у јами. Грешке мерења и изравнање директно мерених величина. Инструменти и прибор за мерење хоризонталних праваца и верти¬калних углова, дужина и висинских разлика на површини терена и у хоризо¬нта¬лним, косим и вертикалним рудничким просторијама. Методе мерења и обрада резултата мерења. Рударска висећа бусола, жиротеодолит, ГПС, 3Д ласерски скенер. Ра¬чунање дирекционог угла и координата и кота тачака у полигонском и нивелманском влаку. Израда аналогних и дигиталних планова, ознаке, симболи, интерполација. Промене димензија плана и очита¬вање координата тачака, дужина и углова. Основни геодетско-мерачки задаци на површинским коповима. Основни мерачки задаци на рудницима са подземном експлоатацијом. Основни појмовим, термини и де¬финиције из области померања поткопаног терена изнад рударских радова, про¬гноза параметара померања и конструкција заштитних стубова.
Практична настава Рачунски пример рачунања просте аритметичке средине. Рачунски при¬мер рачунања опште аритметичке средине. Обрада резултата мерења хо¬ри¬зонталних праваца. Обрада резултата мерења вертикалних углова. Редуко¬вање косо мерених дужина на хоризонт. Индиректно одређивање дужина. Рачунање висинских разлика одређе¬них геометријским и тригонометријским нивелманом. Рачунање дирекционог угла и дужине стране дефинисане са две тачке. Рачунање координата полиго¬нских тачака у слепом полигонском влаку. Рачунање кота репера у слепом нивелманском влаку. Рачунски пример повезивања ме¬тодом прикључних троуглова. Рачунски пример рачунања елемената пробоја. Пример графичког одређивања координата тачака, дужина и углова на плану са усухом. Пример конструкције заштитног стуба за окно.

Литература:

  1. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд
  2. Borshch-Komponiets V., 1989.: Mine Surveying, Mir Publishers, Moscow
  3. Патарић М., Стојановић А., 1994.: Померање поткопаног терена и заштита објеката од рударских радова, РГФ, Београд
  4. Беговић А., 1988.: Инжењерска геодезија 1, Научна књига, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, индивидуални практични рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
15
45

Додатни услови оцењивања: