Српски | English

Хемија отровних супстанци

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Хемија отровних супстанци

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је да студент стекне зњања о физичко-хемијским карактеристикама отровних супстанци које доспевају у зжвотну и радну средину и њиховом утицају на жива бића , методама њихове детекције , мерама зашите и првој пoмоћи.

Исход предмета: Способност праћења градива у наставку студија.

Садржај предмета:

Теоријска настава Дефиниција отровних супстанци и начини њиховог дејства (директно, инди¬ре¬ктно). Директно дејство отровних супстанци и процена њихове отровности. Класификација отровних супстанци. Израцунавање приблизних вредности отровних карактеристика. Максимално дозвољење концентрације отровних супстанци у атмосфери радног простора и начини њиховог изражавања. Ма¬ксимално дозвољење концентрације отровних супстанци у водотоковима и начини њиховог изражавања. Наши прописи о максимално дозвољеним ко¬н¬центрацијама отровних супстанци у појединим срединама. Физичко хемијска својства отровних супстанци. Појава отровних супстанци у природи. Антро¬погени извори доспевања отровних супстанци у животну средину. Дејство отровних супстанци на човека, животиње и биљке. . Методе детекције отро¬вних супстанци и мере заштите од њих. Прва помоћ. Отровне супстанце које настају при извођењу различитих индустријских процеса (хемијска индуст¬ри¬ја, металургија итд.) и сагоревању различитих врста горива (чврстих, те¬чних, гасовитих) и њихова физичко хемијска својства. Утицај ових супстанци на жива бића, методе њихове детекције, мере заштите од њих и прва помоћ.
Практична настава Израчунавање оријентационих вредности отровних карактеристика на основу физичко-хемијских карактеристика супстанци. Израчунавање максимално до¬звољених концентрација отровних супстанци у атмосфери радних простора. Израчунавање максимално дозвољених концентрација отровних супстанци у атмосфери насељених места . Израчунавање максимално дозвољених конце¬н¬трација отровних супстанци у водотоковима. Класификација опасности од отро¬вних супстанци. Утврђивање степена и категорије потенцијалних опа¬с¬ности од отровних супстанци. Израда самосталног прорачуна и утврђивање степена и категорије опасности од задате отровне супстанце

Литература:

  1. О. Стојановић, Н. Стојановић, Ђ. Косановић, Хемијско-технолошки приручник (део штетне и опасне материје). Издавач: Рад, Београд, 1984
  2. .
  3. С. Виторовић, М. Шакић, Н. Митић, С. Левата, Отровне хемикалије у Југославији, Грмеч, Београд, 1996
  4. А. Бандман и др.Неорганические соединения элементов I и II, Хемия, Ленинград,1988

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
40

Додатни услови оцењивања: