Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информациони системи

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Информациони системи

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Информатика I

Циљ предмета: Упознавање са основама информационих система и упознавање са методама и техникама за њихово увођење у савремене пословне системе

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу информационих система у савремене пословне системе владају основама информационих система и одговарајућим методама и техникама

Садржај предмета:

Теоријска настава Курс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за увођење информационих система у савремене пословне системе. Затим се изучавају елементи анализе пословног система као што су идентификовање пословних процеса, методе прикупљања информација и представљање снимљеног стања. Кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти се упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Објектно моделирање презентира се кроз основне елементе језика UML. Елементи везани за имплементацију система обухватају објектно оријентисане програмске језике, управљање релационим базама података, CASE алате и друге релевантне теме.
Практична настава Сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на примеру информационог система у рударству.

Литература:

  1. O’Brien J.A., Introduction to Information Systems, Mc-Graw-Hill, 2004.
  2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-Hill, 2003.
  3. Милићев Д., Објектно оријентисано моделовање на језику УМЛ, Микро књига, 2001.
  4. Booch R., Rumbaugh J., Jacobson I., UML vodič za korisnike, CET Computer Equipment and Trade, 2000.
  5. Internet repository of MSF-based materials, http://www.microsoft.com/solutionsframework

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
15
15
40

Додатни услови оцењивања: