Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 12-13

Cabinet:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информациони системи

Course Description

Study program:

Name of subject: Информациони системи

Instructors: Dr Ranka Stanković

Status:

ECTS:

Prerequisites: Информатика I

Course Objectives: Упознавање са основама информационих система и упознавање са методама и техникама за њихово увођење у савремене пословне системе

Learning Outcomes: Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу информационих система у савремене пословне системе владају основама информационих система и одговарајућим методама и техникама

Content:

Теоријска настава Курс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за увођење информационих система у савремене пословне системе. Затим се изучавају елементи анализе пословног система као што су идентификовање пословних процеса, методе прикупљања информација и представљање снимљеног стања. Кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти се упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Објектно моделирање презентира се кроз основне елементе језика UML. Елементи везани за имплементацију система обухватају објектно оријентисане програмске језике, управљање релационим базама података, CASE алате и друге релевантне теме.
Практична настава Сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на примеру информационог система у рударству.

Suggested Reading List

  1. O’Brien J.A., Introduction to Information Systems, Mc-Graw-Hill, 2004.
  2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-Hill, 2003.
  3. Милићев Д., Објектно оријентисано моделовање на језику УМЛ, Микро књига, 2001.
  4. Booch R., Rumbaugh J., Jacobson I., UML vodič za korisnike, CET Computer Equipment and Trade, 2000.
  5. Internet repository of MSF-based materials, http://www.microsoft.com/solutionsframework

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research

Conduct of the Course: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
15
15
40

Additional Assessment Criteria