Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)

Назив предмета: Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић, доц. др Драгана Нишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ изучавања овог предмета је стицање основних знања и упознавања са законским регулативама из области заштите на раду и заштити зивотне средине. Без стицања ових знања није у потпуности могуће дефинисање инжењера на студијском програму заштите животне средине и заштите на раду. Упознавање са новим законским регулативама из ове две области кроз предложени програм је неопходно и омогућава формирање комплетног стручњака за ово веома важно подручје како заштите на раду тако и заштите животне средине.

Исход предмета: Поред оперативних послова везаних за праксу, студенти се оспособљавају за пројектантске послове и за научно-истраживачки рад из ове области.

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Курс је намењена студентима Инжињерства заштите на раду и заштите животне средине. Бави се законским регулативама које дефинишу безбедност, сигурност и заштиту на раду у рударству, као и законским регулативама о заштити животне средине од рударских активности. Састоји се од уводног дела, циља и значаја заштите на раду и заштите животне средине у рударству, прегледа регулативе која дефинише безбедност на раду и регулатива које дефинишу заштиту животне средине у рударству. Закон о рударству, Закон о безбедности и здрављу на раду, Акт о процени ризика, Правилници о техничким нормативима при експлоатацији, припреми и преради минералних сировина. Закон о заштити животне средине, Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину. Практична настава:
Обилазак служби за безбедност и здравље на раду појединих рударских предузећа, утврђивање поступања у изради и примени акта о процени утицаја итд.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
45
Предиспитне обавезе Поена
10
15
30

Додатни услови оцењивања: