Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Загађење и заштита ваздуха

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Загађење и заштита ваздуха

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у областима мерења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини

Исход предмета: Оспособљеност за коришћење софтверских алата за процену утицаја на квалитет ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађења ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мерење метеоролошких параметара. Оспособљеност за планирање и пројектовање система за заштиту ваздуха

Садржај предмета:

Теоријска настава :
Елементи аерозагађења : Атмосфера и загађење ваздуха, Квалитет ваздуха, Извори аерозагађења. Ефекти аерозагађења: Ефекти на здравље људи, Ефекти на флору и фауну, Ефекти на материјале и струцтуре, Ефекти на атмосферу, земљиште, воду и водене површине, Дугорочни ефекти на планету. Мерење и мониторинг аерозагађења : Узорковање ваздуха, Полутанти у ваздуху: анализа и мерење, Мониторинг аерозагађења. Основи метеорологије : Физика атмоспхере, Метеоролошке основе атмосферског загађења, Транспорт и дисперзија полутаната, Моделирање и предикција аерозагађења. Регулаторна контрола аерозагађења : Критеријуми и стандарди квалитета ваздуха, Стандарди емисије, Елементи регулаторне контроле, Организације одговорне за контролу аерозагађења. Инжењерска контрола и управљање процесом аерозагађења : Концепти инжењерске контроле, Уређаји и системи за контролу, Конрола стационарних извора, Контрола мобилних извора.
Практична настава:Вежбе : Софтверски алати за процену утицаја на квалитет ваздуха. Методе и инструменти за мерење метеоролошких параметара. Методе и инструменти за мерење гасовитих и честичних полутаната. Методе и опрема за хватање и пречишћавање гасова, димова и пара. Практичан пример прорачуна система за одпрашивање ваздуха

Литература:

 1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
 2. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D., Stern A.C. (1994) Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, An imprint of Elsevier, San Diego, USA
 3. U.S. EPA Regulatory Models, AERMOD i ISC3, 1998.
 4. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
 5. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
 6. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York
 7. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.
 8. US Environmental Protection Agency (2006) Introduction to Air Pollution Toxicology.
 9. Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 2 0 0

  Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  30
  Предиспитне обавезе Поена
  10
  10
  2x15
  20

  Додатни услови оцењивања: