Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Противексплозиона заштита електричних уређаја

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите на раду (VII семестар -OAS), Гасна техника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Противексплозиона заштита електричних уређаја

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са карактеристикама запаљивих и експлозивних смеша и физичким карактеристикама експлозије, као и са основним идејама и начинима примене појединих врста противексплозионе заштите.

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области противексплозионе заштите електричних уређаја

Садржај предмета:

Теоријска настава: Експлозивне и запаљиве смеше. Класификација угрожених простора. Врсте противексплозионе заштите.
Пракрична настава: Детаљније упознавање са конструкцијама заштићених уређаја (теоријско, мултимедијално и практично)

Литература:

  1. Одабрана поглавља из још необјављеног уџбеника М. Јовића и С. Александровић, који третира ову проблематику, презентирана студентима на CD-у
  2. Делови стандарда ЈУС, који се односе на ову проблематику.
  3. Збирка прописа из области геологије и рударства

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: