Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Циљ овог курса је изучавање теоријских основа принципа појединих метода сепарације комуналног отпада, упознавање са машинама и уређајима за сепарацију отпада, избор и прорачун истих.

Циљ предмета: Циљ овог курса је изучавање теоријских основа принципа појединих метода сепарације комуналног отпада, упознавање са машинама и уређајима за сепарацију отпада, избор и прорачун истих.

Исход предмета:

Садржај предмета:

Садржај предмета Сепарација комуналног отпада је сатавни део поступка рециклирања. Сепарацијом се врши одвајање појединих састојака чврстог отпада као што је одвајање папира, гуме, пластике, стакла и разних врста метала од органског дела отпада. У ту сврху се користе методе ручног одабирања, методе гравитацијке, магнетске и електричне концентрације а у последње време чак и методе флотацијске концентрације. Поред ових примењује се и лужење.
Теоријска настава :
Уводне напомене, значај предходног класирања отпада на месту настанка за успешну сепарацију истог..
Ручно одабирање. Одабирање на месту настанка, одабирање на тракама за пребирање Гравитацијска концентрација у рециклажи комуналног отпада. Теориске основе гравитацијске концентрације у флуиду вода, ваздух и тешка средина, Машине и уређаји, избор и прорачун.
Магнетска концентрација у рециклажи комуналног отпада Теоријске основе магнетске концентрације, машине и уређаји за суву и мокру магнетску концентрацију, избор и прорачун Електрична концентрација, Теоријски принципи електростатичке и короно-електростатичке концентрације, машине и уређаји за електростичку концентрацију за рециклирање комуналног отпада Флотацијска концентрација у рециклажи, Основни принципи флотације, могућност примене флотације у рециклажи комуналног отпада.
Лужење и рециклажа. Теоријске основе лужења, могућност примене хемијских метода концентрације у рециклирању комуналног отпада
Практична настава:
Гравитацијска концентрација. Принцип рада, главни делови, основне технолошке карактеристике уређаја за гравитацијску концентрацију у флуидима вода, ваздух и тешка средина. Машине таложнице, кластни столови, спирални концентратори, пнеуматске машине таложнице и пнеуматски клатни столови ваздушни сепаратори различите конструкције, Бубњасти и конусни уређаји за тешку средину. Магнетска концентрација. Сува и мокра магнетска концентрација. Уређаји за суву и мокру магнетску концентрацију
Електрична концентрација. Принцип рада, главни делови, основне технолошке карактеристике електростатичких и короно-електростатичких сепаратора.
Флотација, Принцип рада, главни делови, основне технолошке карактеристике млинова за млевење пластике
Лужење. Mогућност примене хемијских метода концентрације у рециклирању комуналног отпада

Литература:

  1. Лазић П., Методе сепарације комуналног отпада, РГФ, 2007.
  2. У договору са наставником

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
5
5
30
10

Додатни услови оцењивања: