Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday 13-14

Cabinet:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Припрема нафте и гаса

Course Description

Study program: Petroleum Engineering (VI semester -OAS)

Name of subject: Припрема нафте и гаса

Instructors: Dr Dušan Danilović, Miroslav Crnogorac

Status: Обавезан

ECTS: 5

Prerequisites: Положени предмети из претходне године

Course Objectives: Циљ курса је упознавање са технологијом сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода. Сабирање и припрема нафте, гаса и лежишних вода представља веома значајан део процеса производње нафте и гаса. Систем сабирања и припреме лежишних флуида обезбеђује производњу ових флуида, уз респектовање критеријума оптималности, и припрему флуида у циљу испуњења техно-економских захтева за даљи транспорт нафте и гаса односно испуњења техно-економских и еколошких захтева за одлагање вода. Примењена техно-економска решења у систему сабирања и припреме лежишних флуида имају директан утицај на техничку и економску ефикасност не само процеса сабирања и припреме флуида већ и на процес производње ових флуида. То је разлог да се технологији сабирања и припреме посвећује велика пажња и да је она увек предмет сталног побољшања и унапређења.

Learning Outcomes: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално дефинисати параметаре појединачних процеса припреме, димензионисати оптималне параметаре опреме и пројектовати системе сабирања нафте, гаса и лежишних вода. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде површински процес припреме нафте и гаса.

Content:

Теоријска наставаПредавања: Физичко-хемијске карактеристике нафте, гаса и воде. Лежишне воде. Физичке карактеристике смеше нафта-гас. Сепарација гаса из нафте. Прорачун фазне равнотеже. Једностепена и вишестепена сепарација гаса из сирове нафте. Врсте сепаратора и принципи рада. Димензионисање сепаратора. Одвајање воде из сирове нафте. Уређаји за издвајање воде из нафте. Димензионисање опреме. Припрема лежишних вода за одлагање. Издвајања нафте из лежишне воде. Системи сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Пројектовање система сабирања. Примери технолошких шема припреме нафте и гаса на нашим пољима. Нафтно-гасно поље русанда. Нафтно-гасно поља турија-север. Припрема природног гаса. Методе издвајања воде из гаса. Дехидрација природног гаса апсорпцијом. Дехидрација природног гаса помоћу методе адсорпције.
Практична настава Вежбе: Израчунавање физичких параметара сирове нафте и природног гаса. Израчунавање физичких параметара смеше нафте и гаса. Квантитативни прорачун једностепене сепарације. Квантитативни прорачун двостепене сепарације. Квантитативни прорачун једностепене сепарације на притиску већем од 15 бар. Димензионисање двофазног хоризонталног сепаратора. Димензионисање двофазног вертикалног сепаратора. Димензионисање трофазног вертикалног сепаратора. Димензионисање трофазног хоризонталног сепаратора. Димензионисање хоризнталног и вертикалног тритера. Израчунавање пропусне моћи и прчника таложника. Израчунавање услова за појаву хидрата. Одређивање броја тањира у апсорпционој колини применом графичке методе.

Suggested Reading List

  1. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 1996.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Power point презентација + практичне вежбе

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
50
Classwork Assessment ECTS
15
15
20

Additional Assessment Criteria