Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 13-14

Cabinet:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Физика лежишта флуида

Course Description

Study program: Petroleum Engineering (V semester -OAS)

Name of subject: Физика лежишта флуида

Instructors: Dr Vesna Karović-Maričić

Status: Обавезан

ECTS: 6

Prerequisites: -

Course Objectives: Упознавање са основним појмовима геологије нафте, гаса и подземних вода, концептима, теоријама и експерименталним поступцима одређивања петрофизичких карактеристика резервоар стена нафтних, гасних, водоносних и геотермалних налазишта, процесима на контакту фаза (међуфазним интеракцијама). Анализа протока флуида кроз лежишне колектор стене. Особине лежишних флуида (нафте, гаса, воде) и фазне трансформације у променљивим лежишним термобарским условима.

Learning Outcomes: Оспособљеност за решавање проблема из области петрофизике, физике и динамике флуида у лежишним условима.

Content:

Теоријска настава, Практична настава: Основни појмови из геологије нафте, гаса и подземних вода. Петрофизичке карактеристике резервоар стена. Физичке карактеристике лежишних флуида. Основи динамике лежишних флуида. Класична предавања. Савладавање градива на вежбама. Континуирано учење са провером знања.

Suggested Reading List

  1. Марко Ерцеговац: Геологија нафте, Београд, 2002.
  2. Зоран Ивановић: "Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса", I део-Својства лежишних флуида и колектор стена, Нови Сад 1970.год.
  3. Владимир Митровић: Петрофизичке карактеристике резервоар стена нафтних и гасних лежишта, скрипта.
  4. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Загреб, 1986.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања, рачунске вежбе, теренска настава

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
40
Classwork Assessment ECTS
15
5
40

Additional Assessment Criteria