Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Основе теорије игара и управљање ризиком

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Основе теорије игара и управљање ризиком

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Уписан 9. семестар

Циљ предмета: Упознавање основа теорије игара и управљања ризиком.

Исход предмета: Знање и вештина за решавања практичних проблема у домену теорије игра и управљања ризиком.

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод, О теорији игара и управљању ризиком; Врсте управљачких игара; Примене управљачких игара; Предности и ограничења у применама управљачких игара; Вредновање одлука заснованих на управљачким играма; Експертско оцењивање у функцији управљачке игре и оцене ризика; Структура процеса и динамика активности експертског оцењивања; Методологија пројектовања управљачке игре са имплементацијом оцене ризика; Спровођење управљачке игре; Студије случајева; Правци развоја.
Практична настава Практична настава према темама. Израда семинарског рада.

Литература:

  1. Д. Цветковић и др , (1996), Комбинаторна оптимизација, 1996, ДОПИС, Београд;
  2. Д. Бечејски-Вујаклија, (1997), Управљачке игре у пракси менаџмента, ДОПИС, Београд;
  3. Р. Станојевић, (2001), Оптимизациони макроекономски модели, Веларта, Београд;
  4. Актуелна литература, према препоруци наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Усмено излагање, практичне вежбе и самосталан рад кроз израду семинарског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
20
15
15

Додатни услови оцењивања: