Српски | English

Рачунарски интегрисане технологије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Рачунарски интегрисане технологије

Предавачи:

Статус предмета:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 89

ЕСПБ бодови:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 91

Услов: Уписан 9. семестар

Циљ предмета: Упознавање рачунарски интегрисаних технологија, ради стицања неопходних знања и вештина за примене у пракси.

Исход предмета: Након завршеног курса, студент је упознат са рачунарски интегрисаним технологијама и применама.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Уводно излагање о рачунарски интегрисаним технологијама; Савремено информатичко друштво и рачунарске технологије; Спрезање рачунара са логистичким објектима; Врста спрега, размена информација и синхронизација рада; Глобални позициони систем; Медијамапер технологија; 3D скенери; Ласерски даљиномери и глобални позициони систем; Спрезање рачунара и лабораторијске опреме;Виртуелни системи, виртуелна лабораторија; Примене рачунарски интегрисаних технологија-примери из праксе; Правци развоја.
Практична настава
Практична настава према темама у лабораторијама Факултета или у институтима и компанијама.

Литература:

  1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), Руднички рачунарски подржани информационо-управљачки системи са примерима из праксе, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд;
  2. Актуелна литература, према препоруци наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 111

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 112

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 113

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 114

Метода извођења наставе: Усмено излагање, практичне вежбе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
25
25

Додатни услови оцењивања: