Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-11; уторак 10-11

Кабинет:Поткровље
E-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Информациони и информационо-управљачки системи

О предмету

Студијски програм: Гасна техника (VII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Механизација у рударству (VII семестар -OAS), Подземна градња (VII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS), Рачунарство и системско инжењерство у рударству (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Информациони и информационо-управљачки системи

Предавачи: проф. др Игор Миљановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање рачунарски подржаних информационих и информационо-управљачких технологија, стицање основних вештина неопходних за идентификацију, постављање захтева и решавање практичних проблема, конципирање и развој информационих и информационо-управљачких система у рударству.

Исход предмета: Знање, компетенција и вештина идентификације проблема, постављање захтева, планирање, креирање концепције, развој и одржавање информационих и информационо-управљачких система у рударству и шире.

Садржај предмета:


Теоријска настава: Увод (информациони и информационо-управљачки системи, основни појмови, разлике); Општа дефиниција реалног система; Анализа постојећег стања реалног система; Функционално моделирање система; Информационо-управљачко моделовање система; Компоненте информационих и информационо-управљачких система; Архитектура, физичка и логичка топологија информационих и ИУ система; Информациони системи (класификација, основни при¬ступи прибављања и дефинисања захтева - систем анализа...); Планирање-БСП методологија, пројектовање и развој информационих система; Функционална спецификација, структурна анализа и дијаграми тока података; Динамичка спецификација-Петријеве мреже; Модели података, особине и недостаци, матрица међузависности, метамодели података; Функција надзорно-упра¬вљачких рачунарских система; Управљачки рачунарски системи са и без по¬вратне спреге, спрезање рачунара са објектима управљања, врсте спрега рачунара са процесом; Физичка и програмска организација размене података; СКАДА и оперативни системи за рад у реалном времену; Редунданса информационих и информационо-управљачких система; Комуникациона интеграција система; Принципи пројектовања информационо-управљачких система; Примери и искуства из праксе; Напредне теме.
Практична настава:
Вежбе према темама у Лабораторији Факултета. Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторијама компанија или института; Семинарски рад: Идејно решење ИУС за конкретну ситуацију.

Литература:

  1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, (2008), Руднички рачунарски подржани информационо-управљачки системи са примерима из праксе, CD публикација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд;
  2. Помоћна литература (Изворна документација, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ Београд):
  3. С. Вујић (2000), Рачунарске мреже у пословном окружењу, Мултимедијална публикација, Мегатренд Универзитет, Београд.
  4. Б. Лазаревић и др., (1996), Пројектовање информационих система, Факултет организационих наук, Београд.
  5. Р. Петровић (редактор), Управљање системима, ДОПИС, Београд.
  6. Н. Матић, (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микро електроника, Београд
  7. Дрндаревић В., (2003), Персонални рачунари у системима мерења управљања, Академска мисао, Београд.
  8. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмено излагање, практична настава, самосталан рад на идејном решењу ИУС за конкретну ситуацију, креативна дискусија.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
10
10
15

Додатни услови оцењивања: