Српски | English

Основе електронике и телеметрије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Основе електронике и телеметрије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Уписан 5. семестар

Циљ предмета: Упознавање основа електронике и телеметрије, стицање основних вештина неопходних за самосталан рад и одлучивање, избор компонената, компоновање мерних и аквизиционих сегмената рачунарски подржаних система за надзор и управљање у рударству.

Исход предмета: Познавање принципа рада и карактеристика телеметријских елемената рачунарски подржаних система за надзор и управљање у рударству и стицање основних вештина неопходних за избор компонената и дефинисање структуре телеметријског дела надзорно-управљачког система рудника.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод (о предмету, основни појмови, историја, ...); Системи за аквизицију података, мерење и управљање (основне карактеристике, класификација мерних система, рачунарски праћен аквизициони систем, улазно/излазне секције, ...); Телеметријски систем управљања и контроле (принцип даљинског мерења и процесирања информација, елементи који чине систем даљинског управљања и контроле, управљање, пренос података, телеконтрола, телесигнализација, телеметрија, телерегулација, ...); Комуникација појединих елемената телеметријског система (остваривање везе за пренос података: радиофреквентна, телефонска, оптичка, рачунарска веза); Дигитални сензори (принцип рада, структура дигиталних сензора, дигитализација мерене величине, начин градње дигиталних сензора, ...); Принципи конверзије података (аналогно-дигитални ко¬нвертори, дигитално-аналогни конвертори, инструментациони појачавачи, мултиплексери, кола за узорковање и задржавање, ...); Избор система за аквизицију података (спољне јединице: серијски системи, ИЕЕЕ-488 системи, паралелни линкови, продужени бас рачунара, модули за уградњу у рачунар, тачност и стабилност, опсег сигнала, брзина узорковања, ...); Физички принципи рада сензора (добијање информација у системима аутоматског управљања, класификација сензора, основни физичке појаве на основу којих се сензори израђују, физички ефекти са електричним излазним сигналом, структура сензора, ...); Мерни сигнали и претварачи (преглед основних сензора за мерење неелектричних величина: сензори положаја, времена, протока, притиска, брзине, зрачења, светлости ...); Термоелектрични елементи (термопарови, термистори, отпорнички сензори температуре, полупроводнички температурни сензори, специјални сензори температуре); Уобличавање (кондиционирање) сигнала (заштита од пренапона, филтри, конверзија струје у напон, регистровање стања рела, изолација аналогних и дигиталних сигнала, нормализација дигиталних сигнала, ...); Програмабилни логички контролери (архитектура ПЛЦ-а, основе ледер дијаграма, програмирање ПЛЦ-а); Програмска (софтверска) подршка (технике програмирања, потпрограми-драјвери за језике опште намене, софтвери за виртуелну инструментацију, софтвери високих перформанси, примери у пракси, ...). Напредне теме.
Практична настава
Вежбе по темама у Лабораторији Факултета. Вежбе према потребама и могућностима, по појединим темама у центрима или лабораторија-ма компанија или института.

Литература:

  1. В. Дрндаревић (2003), PC рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, Београд;
  2. Н. Матић (2001), Увод у индустријске PLC контролере, Микроелектроника, Београд;
  3. Н. Пејчић и др. (2005), Мерење температуре: практична примена термопа¬рова, полупроводничких и термоотпорних давача, Сам. издање, Нови Сад;
  4. М. Стојић, Дигитални системи управљања, Научна књига, Београд;
  5. Актуелна литература према препоруци предметног наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Усмено излагање, креативна дискусије и практична настава (вежбе).

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
25
25

Додатни услови оцењивања: