Српски | English

Принципи програмирања и виши програмски језик

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Принципи програмирања и виши програмски језик

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Уписан 6. семестар

Циљ предмета: Упознавање принципа рачунарског програмирања, стицање основних вештина неопходних за самостално креирање и писање рачунарског програма, и стицање знања о техници мерeња неопходних за инжењерску верификацију софтверских решења.

Исход предмета: Знање и вештина рачунарског програмирања и инжењерске верификације софтверских решења.

Садржај предмета:


Теоријска настава : Увод-основи рачунарског програмирања. Поступак решавање инжењерских и дугих задатака помоћу рачунара-фазе развоја рачунарског програма; Алгоритми (увод, особине алгоритма, методе описа, контрола структуре, квалитет алгоритма);
Технике програмирања (структуирано, принципи структуирања, неструктуирано, модуларно, одозго на доле, објектно, интерактивно програмирање); Програмски језици (развој и класификација, алгоритамски и неалгоритамски програмски језици, обележја програмских језика, најзначајнији представници савремених програмских језика).
Увод у Visual Basic .Net (како функционише VB .Net, кориснички интерфејс VB.Net, пројектовање корисничког интерфејса, писање програмског кода); Израда корисничког интерфејса (дизајн корисничког интерфејса, алати и објекти, особине објеката, листе и алати за избор опција, оквири за текст...); Програмски код Visual Basic .Net (Процедуре догађаја, стандардне функције, употреба променљивих, аритметички, логички и релациони оператори, векторске променљиве, константе, коментари, наредбе Услов:ног гранања, циклуси-петље, програмске процедуре-потпрограми и програмске функције); Рад са датотекама (датотека пројекта, смештање датотеке, додавање датотеке у датотеку пројекта, уклањање датотеке из датотеке пројекта, додавање или уклањање датотеке Active X објекта); Базе података (Шта је база података, организовање структуре базе података, формирање датотеке података, програм Visual Data Manager , ...); Програмирање графике у VB .Net (координатни систем у VB .Net, графичке контроле, управљање контролама, боје, API функције, обрада слике, анимација, 2D и 3D графика, ...); Интеграција са другим Windows апликацијама. Wеб развој са VB. Net.
Аутоматизована подршка развоју и софтверски алати; Животни циклус софтвера (модел водопада, модел прототипова, трансформациони модел, спирални модел); Софтверски менаџмент (софтверска економија-трошкови и добит, анализа ризика, организација реализације, праћење контрола ...); Улога метрике у софтверском инжењерству и метрика у софтверском инжењерству (метрике софтвера, метрика програмског кода, метрика функционалности, Halstead-ове метрике. McCabe-ова циклична комплексност, Fanout метрика); Технике процене (декомпозиционе технике, емпиријски модели процене, аутоматизовани алати процене...); Квалитет софтвера (фактори квалитета, систем квалитета, контрола квалитета, ISO стандарди контроле квалитета, IEEE метрика квалитета софтвера ); Процена сложености и квалитета софтвера (циљеви развоја, узорци са изворним подацима, идентификација метрике, имплементација метрике, анализа резултата и валидација метрике); Стандардизација у пројектовању и развоју софтвера, животни циклус софтвера: JUS ISO/IEC 12207, ISO/IEC TR 9294, JUS ISO 9127, ISO/IEC 15910.

Практична настава : Вежбе по темама у Рачунарској учионици Факултета. Семинарски рад-креирање програмског решења конкретног проблема према слободном избору студента.

Литература:

  1. С. Вујић, И. Миљановић, А. Петровски, Д. Животић, (2006), Примењено рачуна¬р¬ство и информатика, Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд
  2. Д.Тешић (1999), Софтвер: развој, мерење, менаџмент. Катедра за примењено рачунарство и системско инжењерство, РГФ, Београд
  3. М Халворсон (2002), Microsoft Visual Basic .Net корак по корак, ЦЕТ, Београд
  4. П. Евангелос, Б. Асли (2003), Visual Basic .Net програмирање база података, Компјутер библиотека, Чачак
  5. F. James, (2006), Visual Basic 2005, Компјутер библиотека, Чачак
  6. Актуелна литература, према препоруци наставника

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Усмено излагање, практична настава и самосталан креативан рад студената.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
20
15

Додатни услови оцењивања: