Српски | English

Архитектура рачунара и оперативни системи

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Архитектура рачунара и оперативни системи

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Уписан 5. семестар

Циљ предмета: Упознавање принципа рада рачунара, хардверске структуре и системског софтвера ра¬чунарских система, стицање основних вештина неопходних за самосталан избор ком¬по¬нената, дефинисања архитектуре рачунарског система, избор системског софтвера.

Исход предмета: Вештина познавања карактеристика и избора компонената рачунарских система, набавке рачунарске опреме, одржавања рачунарске опреме, повезивања рачунара у локалну мрежу, карактеристика и основних манипулативних поступака са системским софтвером.

Садржај предмета:


Теоријска настава : Увод и кратак историјат рачунарства (хронологија од абакуса до савремених рачунара, механички калкулатори, електронски рачунари, савремени рачунари, интегрисана кола, историја персоналних рачунара...). Шта је рачунар? Аналогни и дигитални принципи рада рачунара, у чему је разлика? Како ради дигитални рачунар? (декадни и бинарни бројни систем, представљање бројева у рачунару, битови, бајтови, ниблови, речи, инструкције, ...). Рачунарска логика, основна логичка кола, логички склоп. Унутрашњост рачунара (компоненте система, матична плоча, централни процесор (CPU), управљачка јединица, аритметичко-логичка јединица, меморија, комуникациона јединица ...). Комуникација са рачунаром (уношење порука-улазни уређаји, пријем из рачунара-излазни уређаји, складиштење података, остали уређаји). Врсте микропроцесора и њихова спецификација.
Матичне плоче и сабирнице (делови матичне плоче, скупови чипова, задаци и могу¬ћности сабирница, процесорска сабирница, меморијска сабирница, локална сабирница...).
Меморије (Основно о меморији, ROM, RAM, DRAM, SRAM, EDO RAM, SDRAM...) Интерфејс (IDE, SCSI, RS-232), интерфејс адаптер, интерфејс картица... Принципи магнетног складиштења података (складиштење података на диску, дискети...). Заменљиви меморијски уређаји. Оптичко складиштење података.
Серијски, паралелни и други У/И прикључци. Улазни уређаји (тастатуре, показивачки уређаји, дигитализатори, скенери, видео уређаји ...). Излазни уређаји (монитори, штампачи, плотери, видео пројектори, аудио уређаји ...). Увод у оперативне системе (функције оперативног система, карактеристике ОС, врсте ОС, структура ОС, оперативни системи: Windows, Unix, Linux)
Основно о оперативним системима (језгро ОС, процеси, операције над процесима, управљање процесима, креирање процеса, управљачки блок процеса, алгоритам планирања, диспечер, управљање уређајима, управљачки блок уређаја, управљање фајловима, управљачки блок фајлова, управљање меморијом, виртуелна меморија, мрежно окружење, дистрибуирани системи, заштита и сигурност, ...).
Функционални избор архитектуре рачунарског система и критеријуми оцене перформанси рачунарске опреме (о чему водити рачуна приликом набавке?). Изградња и надградња рачунарских система.
Умрежавање рачунара (основно о мрежама, интерни и екстерни модеми, факс картице, мрежне картице...). Одржавање рачунарске опреме.
Трендови у развоју рачунарске опреме и оперативних система.
Практична настава : Вежбе по темама (Лабораторија Факултета). Вежбе (према потреби) по појединим темама (Центри/лабораторије компанија или института).

Литература:

  1. Peter Norton (1998), Унутрашњост PC-a, Компјутер Библиотека, Чачак.
  2. Scott Mueller (2000), Надградња и поправка PC-ја, CET, Београд.
  3. С. Вујић (2001), Рачунарство и информатика, Микро књига, Београд.
  4. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић и Н. Мачек (2005), Оперативни системи: пракса и решени задаци, Микро књига, Београд.
  5. W. Stallings (2007), Оперативни системи: принципи унутрашње организације и дизајна, ЦЕТ, Београд
  6. Актуелна литература, према препоруци Наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Усмено излагање, креативна дискусија, практична обука на рачунарској опреми

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
25
25

Додатни услови оцењивања: