Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Рударска мерења (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину

Предавачи: проф. др Никола Лилић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање практичних и теоријских знања у области процене утицаја експлоатације лежишта минералних сировина на животну средину.

Исход предмета: Познавање законске регулативе у вези са проценом утицаја на животну средину. Познавање метода процене утицаја. Оспособљеност за предикцију квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, утицаја нивоа буке и вибрација). Обученост за процену ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Оспособљеност за израду плана управљања животном средином. Обученост за израду извештаја процене утицаја на животну средину.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Институционални аспекти Процене утицаја на животну средину. Законска регулатива процене утицаја. Стандарди. Упутства и процедуре.Методе Процене утицаја на животну средину. Приступи у предикцији утицаја. Методе предикције. Предикција квантитативних промена животне средине. Ризици у процени утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. Процена еколошких ризика. Социолошки и економски утицај. Програм праћења утицаја на животну средину. Конфигурација система за мониторинг. Параметри за утврђивање штетних утицаја на животну средину. Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара. План управљања животном средином.
Практична настава:
Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Методе процене утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. План управљања животном средином. Припрема извештаја процене утицаја на животну средину.

Литература:

  1. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.
  2. Lohani, B., J.W. Evans, H. Ludwig, R.R. Everitt, Richard A. Carpenter, and S.L. Tu. 1997. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia. Volume 1 – Overview.
  3. Лилић Н., Цвјетић A. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ISBN 86-7352-105-X.
  4. U.S. EPA Regulatory Models (1998) AERMOD i ISC3.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: