Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Транспорт у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Транспорт у рударству

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Транспорт у рударству је једна од најважнијих фаза у експолатацији и припреми минералних сировина. Највећи рошкови у читавом процесу добијања корисне супстанце се стварају при транспорту. Циљ овог курса је да се студенти обуче да могу управљати транспортом минералних сировина, да га могу одржавати и да га могу усавршавати.

Исход предмета: После завршетка овог курса, а користећи и остала знања из области рударства, студенти су способни да се баве наведеном проблематиком у привредним, пројектантским и научно-истраживачким организацијама.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
У оквиру овог курса ће бити заступљена проблематика транспорта у рударству. При томе ће бити обрађивани основни принципи транспорта минералних сировина и специфичности транспорта у подземној и површинској експлоатацији минералних сировина, као и у погонима за припрему минералних сировина. Најважнија проблематика која се изучава у овом курсу је: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ТРАНСПОРТА У РУДАРСТВУ. Класификациј транспортних средстава и система. Својства материјала који се транспортује. Ток материјала у рударству. КОНТИНУАЛНИ ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ. Основни принципи дејства. Транспортери са траком. Грабуљасти транспортери. ДИСКОНТИНУАЛНИ ТРАНСПОРТ У РУДАРСТВУ. Камионски транспорт. Шински транспорт. Ужетни транспорт. ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ ТРАНСПОРТ. Хидраулички транспорт расутих терета. Пнеуматски транспорт. ДОДАТНИ ОБЈЕКТИ, СРЕДСТВА И УРЕЂАЈИ ЗА ТРАНСПОРТ. Бункери. Помоћна средства и уређаји. ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ. Специфичност транспортана површинским коповима. Континуални транспортни системи. Дисконтинуални транспортни системи. Комбиновани транспортни системи. ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ У ПОДЗЕМНОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ. Специфичности транспорт и извоза у подземним рудницима. Континуални транспортни системи. Дисконтинуални транспортни системи. извозни системи. Системи за допрему репроматеријала и превоз радника. СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ. ЕКОНОМСКИ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТА У РУДАРСТВУ.
Практична настава:
Својства и ток материјала. Транспортери са траком. Прорачун и усвајање. Локомотивски транспорт. Избор и прорачун. Камионски транспорт на површинским коповима. Вертикални и коси ужетни транспорт.

Литература:

  1. Грујић, М., 1999.: Транспорт и извоз у рудницима. РГФ, Београд
  2. Грујић, М., 1999.: Избор транспортних система у рудницима угља. РГФ, Београд.
  3. Грујић, М., 1995. Допрема репроматеријала и превоз радника у рудницима. РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
40
Предиспитне обавезе Поена
10
20
10

Додатни услови оцењивања: