Српски | English

Снабдевање рударских постројења електричном енергијом

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Снабдевање рударских постројења електричном енергијом

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са специфичностима мрежа и уређаја за напајање електричном енергијом рударских постројења.

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области снабдевања рударских постројења електричном енергијом

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Напајање електричном енергијом рударских постројења.
Електрични водови.
Трансформатори - трафостанице.
Разводна и расклопна постројења.
Опасне појаве у мрежама за напајање електричном енергијом.

Литература:

  1. Јовић М., Скрипта - Снабдевање рударских постројења електричном енергијом, РГФ Београд 2007.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: