Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Електричне машине и уређаји у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Електричне машине и уређаји у рударству

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области електричних машина и апарата нормалне и специјалне израде у рударству.

Исход предмета: Стечена основна стручна знања из области електричних машина и уређаја у рударству.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Мотори наизменичне и једносмерне струје; Трансформатори; Електрични акумулатори; Каблови и кабловске мреже; Опасне појаве у мрежама за напајање електричном енергијом; Опасност од електричне струје и заштитне мере.
Пракрична настава:
Рачунске вежбе; Лабораторијске вежбе (симулација мерења у колима једносмерне и наизменичне струје применом програма Мултисим)

Литература:

  1. Јовић П., 1974: Електричне машине и апарати нормалне и специјалне израде у рудницима
  2. Додатна литература по препоруци предавача

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Настава са пројекцијом мултимедијалних садржаја. Практичне вежбе у лабораторијској учионици Рачунарског центра.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: