Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Законска регулатива у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Законска регулатива у рударству

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана трећа година Рударског одсека, одговарајућег студијског програма

Циљ предмета: Упознавање сатуденатаса основама савремене законске регулативе која дефиниче делатности рударства и геолошких истраживања.

Исход предмета: Рударски инжењер- образован и упознат са законском регулативом и институционалним оквирима који дефинишу рударску делатност.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод.Улога, место и значај минералне индустрије у савременим друштвима. Улога, место и значај минералне индустријеу Србији Компаративна анализа улоге, места и значаја минералне индустрије у Србији и свету. Осврт на историјски развој рударства са аспекта институционалних решења и законске регулативе. Власничка структура и односи у минерално сировинском комплексу (даље МСК) у развијеним тржишним економијама и земљама у транзицији. Упоредна анализа по питању власништва у МСК у окружењу, свету и Србији. Институционална решења у минералној индустрији. Управа, владине и невладине организације, надлежности. Осврт на светска искуства, она у окружењу и у Србији. Законски оквири који дефинишу делатност у МСК у Србији. Закон о рударству. Закон о геолошким истраживањима. Законска регулатива индустријски развијених земаља. Упоредна анализа. Законска регулатива која третира проблематику заштите животне средине и заштите на раду и веза са законима о рударству и геолошким истраживањима. Улога и утицајна рударску делатност. Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: социјална проблематика, регулатива о правима и обавезама радника и послодаваца, регулатива која третира здравствену заштиту... Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: закони о пољопривредном земљишту, закони о фискалној политици, закон о концесијама, закони који регулишу питања локалне само¬управе, закони који регулишу питања урбанизма, просторни планови и сл. Подзаконска акта која дефинишу рударску делатност.

Литература:

  1. Закон о изменама и допунама закона о рударству Сл.гл. 34/06
  2. Закон о геолошким истраживањима Сл.гл. 44/95
  3. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  4. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  5. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
10
3x10=30
30

Додатни услови оцењивања: