Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Рударске машине

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VII семестар -OAS), Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Рударске машине

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, проф. др Владимир Милисављевић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном и избором машина и уређаја у рударству

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског знања, са становишта пројектовања и одржавања датих машина

Садржај предмета:


Теоријска настава :
Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Услови примене, предности и недостаци у зависности од начина експлоатације. Основни појмови, технологија и производни процеси у рударству. Захтеви које треба да испуне машине у условима рада на површинским коповима и рудницима са подземном експлоатацијом. Подела машина и уређаја и рударству, историјски развој машина у уређаја у рударству. Основни делови машина и уређаја у рударству: погонски системи (мотори СУС, електро мотори, хидро и пнеуматски мотори); преносници снаге (механички пренос снаге, хидродинамички пренос снаге, хидростатички пренос снаге, електрични пренос снаге). Транспортни уређаји на рударским машинама: уређаји за кретање на пнеуматицима (точкови, носећи рам, вешање), уређај за кретање на гусеницама (гусенични погон, рам, вешање) уређаји за кретање по шинама, корачајући уређаји за кретање, комбиновани уређаји за кретање. Стабилност система за кретање. Уређаји за управљање. Кочиони системи. Радни органи на рударским машинама. Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за откопавање и бушење (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за утовар (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Машине за континуални и дисконтинуални транспорт (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за подземну експлоатацију – Уређаји за подграђивање откопаног простора (подела, конструкција, примена, одржавање, мере сигурности у раду). Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине за бушење на површинским коповима. Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине за откопавање и утовар на површинским коповима. Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима. Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима. Машине и уређаји за површинску експлоатацију – машине и уређаји за одлагање и претовар. Машине и уређаји припрему минералних сировина - Уређаји за уситњавање минералних сировина (Класификација дробилица према силама дејства и по фазама процеса уситњавања Врсте дробилица (чељусне, кружне, конусне, ударне) Уређаји за просејавање минералних сировина (Класификација уређаја за просејавање Врсте решетки и сита)ч Уређаји за млевење минералних сировина (Класификација млинова Млинови са шипкама, млинови са куглама, аутогени млинови). Машине и уређаји за припрему минералних сировина - Уређаји за класирање минералних сировина (Класификација уређаја за класирање према врсти флуида, Механички спирални класификатор и хидроциклон, Циклони), Уређаји са применом магнетног поља (Класификација уређаја са применом магнетног поља, Магнетни уређаји за одвајање феромагнетичних тела из минералне сировине)
Практична настава :
На вежбама студенти полажу три колоквијума преко тестова. Колоквијумима ће се обрађивати логичке целине (машине и уређаји за подземну експлоатацију, машине и уређаји за површинску експлоатацију и машине и уређаји за ПМС и помоћне и припремне радове). На преосталим часовима вежби, радиће се рачунски примери који се односе на избор машина, проверу капацитета, као и прорачун и думензионисање машина и појединих склопова машина.

Литература:

  1. Момчило Симоновић, Багери 1., РГФ 1987
  2. Момчило Симоновић, Машине за копање и транспорт откопаног материјала и постројења за дубинско бушење на површинским откопима, РГФ, 1982
  3. Драгољуб Ђокић, Машине и уређаји за подземну експлоатацију и транспорт – 1 део, машине за бушење и откопавање;
  4. Војин Чокорило, Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: