Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировина

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана трећа година основних студија

Циљ предмета: Упознавање и едукација студената студијског програма Експлоатације минералних сировина са основним аспектима, карактеристикама и компонентама интегралног процеса експлоатације течних и гасовитих минералних сировина, а то су: израда нафтних и гасних бушотина, разрада лежишта нафте и гаса, производња нафте и гаса, припрема нафте и гаса, транспорт нафте и гаса и њихова дистрибуција.

Исход предмета: Познавање технологије експлоатације течних и гасовитих минералних сировина, односно свих делова процеса експлоатације нафте и гаса. Оспособљавање студената за познавање и разумевање технологија израде бушотина на нафту и гас, технологије разраде лежишта нафте и гаса, са различитим енергетским режимима, карактеристика производног система за експлоатацију нафте и гаса, технологија и метода процеса производње нафте и гаса, стимулативних метода за повећање продуктивности нафтних и гасних бушотина, технологија сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода и технологијe цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и транспорта и дистрибуције са поља до рафинерија, односно потрошача.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Основне карактеристике процеса израде нафтних и гасних бушотина, подела бушотина, карактеристике различитих типова бушаћих постројења и бушотина. Основне карактеристике и елементи лежишта нафте и гаса, нафтних и гасних поља, особине колектор стена и флуида. Типови енергетских режима и степен искоришћења лежишта нафте и гаса. Методе одређивања резерви нафте и гаса. Анализа искоришћења лежишта нафте и гаса у фази примарне разраде. Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Математичко моделирање разраде нафтних и гасних лежишта.Карактеристике производног система за експлоатацију нафте и гаса. Дефинисање производних могућности нафтних и гасних бушотина преко карактеристика утока.Систем анализа рада еруптивних бушотина. Опремање нафтних и гасних бушотина. Механичке методе експлоатације нафте и гаса.Изучавање примене стимулативних метода у нафтним и гасним бушотинама. Теоретске основе и технолошке карактеристике процеса који се одвијају у припреми нафте, гаса и лежишних вода. Карактеристике система сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса. Проучавање технологије цевоводног транспорта нафте и гаса на нафтно-гасним пољима и са поља до рафинерија, односно потрошача.
Практична настава:
Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања

Литература:

  1. Технологија Бушења са пројектовањем ,Ренато Бизјак, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад. 2004.
  2. Разрада лежишта угљиководика, Сечен J., Рударско-нафтно- геолошкифакултет, Загреб, 2002.
  3. Fundamentals of reservoir ingineering, Dake L.P.,1978, Elsevier, N.Y,1978.
  4. Integrated petroleum reservoir management –а team approach,Satter A., Thakur, G.C, PenWell., publishing Co., Tulsa, Oc.1994.
  5. Експлоатација нафтних и гасних лежишта, Недељковић В.,Нафтагас, Нови Сад,1963.
  6. Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Даниловић Душан, Нафтагас, 2003.
  7. Цевоводни транспорт нафте и гаса, Прстојевић Б.,Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: „Power point“ презентација, теоретска предавања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
20
Предиспитне обавезе Поена
10
10
40

Додатни услови оцењивања: