Српски | English

Аналитичка хемија

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Аналитичка хемија

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Хемија

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент разуме аналитички процес. Да савлада неке од метода квантитативне хемијске анализе

Исход предмета: По завршеном курсу студент би требало да зна принципе класичних и неких инструменталних метода квантитативне хемијске анализе и разуме све ступњеве у ананалитичком процесу од поставке задатка до презентирања резултата.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Аналитички процес.Квантитативна хемијска анализа. Kласичне методе анализе гравиметрија и волуметрија. Одабране инструменталне методе анализе. Избор метода за анализу датог природног материјала. Теоријски основи квантитативне хемијске анализе. Класичне методе (гравиметрија, волуметрија). Оптичке методе (пламена фотометрија, спектрофотометрија, ААС). Волтаметрија.
Практична настава:
Анализа природног материјала. (Групне вежбе)

Литература:

  1. D.A.Skoog, F.J. holler, T.A. Nieman, "Principles of instrumental analysis" ,New York, 1998
  2. Ј.Савић, М. Савић., "Основи аналитичке хемије", Сарајево, 1987
  3. М.Тодоровић, П.Ђурђевић, В. Антонијевић, "Оптичке методе инструменталне анализе", Београд, 1993.
  4. Љ. Јакшић, "Аналитичка хемија за студенте РГФ", Београд, 2000.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања (интерактивна настава). Практична настава (групне вежбе).

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
25
Предиспитне обавезе Поена
5
15
20

Додатни услови оцењивања: