Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Експлозиви и системи за иницирање

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Експлозиви и системи за иницирање

Предавачи: проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих експлозива, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Од свих техничких факултета само на рударском факултету студенти детаљно изучавају технологију производње и примену експлозива.

Исход предмета: Стеченим знањима студенти су оспособљени да се могу бавити минирањима у рударству и другим привредним гранама, као и специјалним минирањима, минирањима за војне потребе итд.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
У оквиру овог курса изучава се технологија производње и примена рударских-привредних експлозива. Карактеристике експлозива зависе од компоненти које улазе у састав експлозива и њихове улоге. Експлозиви су подељени на дефлагрантне и бризантне. Од дефлагрантних експлозива обрађује се црни барут и малодимни барути. У рударству се највише користе прости и сложени бризантни експлозиви, па је технологија добијања ових експлозива детаљно обрађена. Од савремених експлозива изучавају се амонијумнитратски уљни експлозиви (AN-FO смеше и SLURRY експлозиви) и емулзиони експлозиви.
Практична настава:
Испитивање физичко-хемијских карактеристика рударских експлозива (густине, хемијске стабилности Испитивање техничко-минерских карактеристика рударских експлозива (радне способности, релативне радне способности, бризантности, брзине детонације, осетљивости на удар, преноса детонације, сигурности метанских експлозива на метан и угљену прашину)., времена изнојавања, осетљивости на иницирање, температуре паљења, температуре и топлоте експлозије, водоотпорности). Испитивање средстава за паљење експлозива (бризантности, радне способности и сигурности рударске каписле, отпора и осетљивости према топлоти електричних детонатора, паљивости и горивости спорогорећег штапина, квалитета детонирајућег штапина). Експериментални рад са експлозивима на школском руднику на Авали.

Литература:

  1. Трифуновић П., Зековић М., Ђукановић Н., 1999: Рударски материјали, РГФ Београд.
  2. Трифуновић П., Токалић Р., 2004: Технологија материјала у рударству-Методе испитивања, РГФ Београд.
  3. Максимовић П., 1985: Експлозивне материје, Војнотехнички завод, Београд.
  4. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање, РГФ Београд.
  5. Gustafsson R., 1973: Swedish blasting tehnigue, Getheburg.
  6. Avdev F.A., Baron I.L., 1977: Proizvodstvo massovnih vzrivov, Nedra, Moskva.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
45
Предиспитне обавезе Поена
10
15
10
20

Додатни услови оцењивања: