Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:157
E-mail: aleksandar.cvjetic@rgf.bg.ac.rs

Одводњавање рудника

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Одводњавање рудника

Предавачи: проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основама одбране подземних рудника од подземних и површинских вода. Упознавање са системима и опремом за одводњавање.

Исход предмета: Оспособљеност за сагледавање начина и места појава подземних вода. Познавање метода одводњавања различитих типова лежишта. Познавање опреме за одводњавање рудника. Упознавање са сигурносно-економским аспектима одводњавања рудника. Оспособљеност за израду пројеката одводњавања рудника.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Особине вода и стенског масива. Значај и циљ одводњавања рудника. Облици појаве воде у стенама. Физичка и хемијска својства подземних вода. Примери продора воде у рудничке просторије. Оводњеност рудника и прогноза притока воде. Спречавање продора воде у јамске просторије. Спречавање продора површинских вода. Предвртавање. Одводњавање у фази израде јамских просторија. Одводњавање јама. Методе утврђивања притока воде у рудничке просторије. Утицајни фактори на одводњавање. Организација одводњавања. Пумпне коморе. Усисни бунари. Постројења за одводњавање. Општа подела и намена пумпи. Основне карактеристике и параметри пумпи. Цевоводи за одводњавање. Аутоматско управљање пумпама за одводњавање.
Практична настава:
Израда пројекта одводњавање на датом примеру рудника са подземном експлоатацијом.

Литература:

 1. Човић А., Пејчиновић Ј., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Приштина 1997
 2. Јовичић В., Човић А., Одводњавање рудника, Универзитетски уџбеник, Београд 1985
 3. Шејаков Л. Н., Брехидин А. Н., Шахтнијиводоотлив, Моска 1960

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 1 0 0

   Метода извођења наставе:

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   40
   Предиспитне обавезе Поена
   10
   20
   30

   Додатни услови оцењивања: