Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Истражни радови

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Истражни радови

Предавачи: проф. др Бранко Глушчевић, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Овај курс подразумева познавање Основа геологије, Основа рударства и Статистике.

Циљ предмета: Циљ курса је да студенте рударства упозна са основним методама истраживања лежишта чврстих минералних сировина, рударским истражним радовима који се при томе примењују као и методама процене истраживаног лежишта.

Исход предмета: Познавање и разумевање садржаја које овај предмет нуди неопходни су за учење и разумевање Метода и технологија експлоатације лежишта минералних сировина и Пројектовања рудника.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод, Минералне сировине. Лежишта минералних сировина. Циљеви и задаци истраживања лежишта чврстих минералних сировина, Минерални ресурси и минералне резерве, Истраживање лежишта чврстих минералних сировина. Проспекција. Претходно истраживање. Детаљно истраживање. Експлоатационо истраживање, Површински истражни радови. Подземни истражни радови. Истражно бушење, Картирање истражних радова. ГИС технологија и њена примена у истраживању лежишта, Процена лежишта чврстих минералних сировина, Утврђивање квалитета минералних сировина (опробавање), Конвенционалне методе процене минералних резерви. Параметри за процену резерви, Процена рудних резерви. Метод аритметичке средине. Метод троуглова и четвороуглова, Метод паралелних равни. Метод блокова, Геостатистичка процена минералних резерви. Основе геостатистичког приступа, Вариограм. Једнодимензиони вариограм. Дводимензиони вариограм. Тродимензиони вариограм. Дескриптивна својства вариограма. Квантификација вариограма. Закључивање на основу вариограма. Практични проблеми, Варијансе и коваријансе. Кригова релација. Израчунавање варијанси. Глобална процена рудних резерви. Директно проширење у две и три димензије. Независна проширења. Геометријска грешка. Глобална процена резерви на основу акумулације и дебљине, Криговање. Фактори који одређују тежине криговања. Криговање у пракси. Верификација геостатистичког модела криговањем.

Литература:

  1. С. Торбица, Б. Глушчевић. ИСТРАЖНИ РАДОВИ-скрипта. Рударско-геолошки факултет Београд. Београд 2006.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20

Додатни услови оцењивања: