Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:170
E-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Грађевинарство у рударству

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Грађевинарство у рударству

Предавачи: проф. др Ивица Ристовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Основни циљ овог курса је стицање знања студената рударства о основама примењеног грађевинарства у рударству. Основни задатак представља решавање одређених проблема из грађевинарства у обиму који је потребан рударском стручњаку.

Исход предмета: Поред оперативних послова везаних за праксу при изради грађевинских објеката у рударству, студенти се оспособљавају за пројектантске послове као и за научно-истраживачки рад из ове области.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Поред грађевинских објеката овај курс обрађује и нове технологије у примени савремених грађевиснких материјала који се користе у рударству, савремене методе статичких прорачуна, као и технику извођења радова. Овим курсом, у општем смислу речи, обухваћени су сви типови грађевинских објеката и њихова примена у рударству, путеви и његови елементи, железнице и елементи железничких пруга, тунели, мостови као и специјалне грађевинске конструкције у рударству. Поред тога, курс обрађује и грађевинске материјале, као и основе фундирања.
Практична настава:
Пројекат трасе пута са свим потребним прилозима. Прорачун темељне стопе. Прорачун стабилности потпорног зида. Прорачун разних конструктивних елемената грађевинских конструкција који се користе у рударству. Посета једном површинском копу.

Литература:

  1. Дамјановић, Д., 1965.: Грађевинарство у рударству, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Група аутора, 1975.: Сложено фундирање, Грађевинска књига,Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
20
Предиспитне обавезе Поена
10
15
30

Додатни услови оцењивања: