Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:22
E-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Геомеханика

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геомеханика

Предавачи: проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Овај предмет подразумева познавање Механике стена и тла.

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенте рударства упозна са основама механике стена у површинској експлоатацији, принципима и методама анализе стабилности косина, условима и могућностима проходности механизација на површинским коповима.

Исход предмета: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити решавањем проблема из домена примењене механике стена и тла у површинској експлоатацији.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Током курса слушаоци ће се упознати са методама прорачуна стабилности косина која данас представљају научну основу за пројектовање и извођење објеката у површинској експлоатацији. Упознаће се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање и теорије лома стенског материјала Проучиће се методологија анализирања података неопходних за пројектовање објеката у површинској експлоатацији, као и фактори који утичу на њихову стабилност. Посебно ће се упознати са методама анализе и прорачуна носивости и слегања тла, као и смернице за оцену проходности механизације у површинској експлоатацији. Курс ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20

Додатни услови оцењивања: