Српски | English

Нацртна геометрија - Котирана пројекција

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Нацртна геометрија - Котирана пројекција

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Кота, нумеричка и графичка размера. Градуирање дужи помоћу трансформације и графичка подела на једнаке делове. Пројекција праве. Интервал и пад праве. Нагибница и изохипсе косе равни. Пресек двеју равни. Раван са одређеним падом кроз дату праву. Одређивање нулте линије канала и линије пресека падина усека и насипа са тереном код платформе - платоа и праве рампе - пута, методом изохипси. Шрафура. ( 8 часова) Топографска површ. Трасирање пута одређеног пада. Линије усека и насипа код платформе и пута методом попречних и подужних профила. (4 часа)
Линије усека и насипа код пута у кривини (хоризонталног хеликоида) помоћу изохипса цртаних слободном руком као обвојница конуса, затим изохипса конструисаних шестаром као еволвенти кружница методом продора нагибница падина усека и насипа, у којој су нагибнице тангенте коаксијалних облица. (4 часа) Котирана пројекција у косој пројекцији ( кавалирска перспектива) Блок- дијаграм терена. Пресек рудног слоја са површи терена.( 4 часа) Графичко одређивање контактне линије између одложене масе и етажа у унутрашњем одлагалишту. Разни примери примене котиране пројекције у површинској експлоатацији (10 часова)

Практична настава:
Елаборат се састоји од 6 графичких радова. Сваки графички рад садржи програм одговарајуће методске јединице, са примерима из рударске праксе. Вежбе се обављају индивидуално на часу, уз теоријско објашњење наставника.

Литература:

  1. Ђуровић Винко, 1960. Нацртна геометрија, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: