Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13

Кабинет:138
E-mail: lazar.kricak@rgf.bg.ac.rs

Основе бушења и минирања

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основе бушења и минирања

Предавачи: проф. др Лазар Кричак, доц. др Миланка Неговановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Материја обухваћена овим курсом намењена је првенствено студентима студијског програма Рударско инжењерство али и студентима свих других студијских програма који слушају ову материју. У то¬ку овог курса биће обрађене основне карактеристике стенског материјала, поступци бушења минских рупа и бушотина, експлозиви и средства за иницирање, механизам експлозије, методе минирање као и поступци складиштења и уништавања експлозива.

Исход предмета: Упознавање студената са основама технике и технологије бушења и минирања.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Основе методе бушења минских рупа и минских бушотина. Основне карактеристике опреме за бушење. Избор методе бушења у зависности од карактеристика радне средине. Мере заштите при бушењу минских рупа и минских бушотина. Основне карактеристике и подела експлозива. Основне карактеристике и подела средстава за иницирање. Конструкција минског пуњења. Методе минирања кратким минским бушотинама са прорачуном параметара минирања. Методе минирања дубоким минским бушотинама са прорачуном параметара минирања. Милисекундни интервал успорења. Начини и шеме иницирања минских пуњења. Утицај начина иницирања и конструкције минског пуњења на сеизмичке ефекте минирања. Сигурносна растојања при минирању. Могућности примене експлозива у урбаним срединама. Мере заштите при руковању са експлозивима и средствима за иницирање. Мере заштите при транспорту експлозива и средстава за иницирање. Ускладиштење експлозива и средтава за иницирање.
Практична настава:
Избор поступка бушења. Прорачун основних параметара бушења. Упознавање са опремом за бушење – показна вежба на терену. Испитивање и одређивање основних карактеристика експлозива - показна вежба – полигон Авала. Одређивање најповољније врсте експлозива. Прорачун параметара минирања. Избор средтава за иницирање начина иницирања минских пуњења и прорачун милисекундног интервала успорења. Израда минских пуњења – теренске вежбе. Прорачун сигурносних растојања од минирања.. Мерење сеизмичких потреса. Заштита при руковању са експлозивима и средствима за иницирање – показна вежба на терену. Aвала.

Литература:

  1. Пуртић Н., 1991: Бушење и минирање – РГФ, Београд
  2. Кричак Л., 2005: Сеизмика минирања – РГФ, Београд
  3. Савић М., 2000: Минирање на површинским коповима- Бор
  4. B.V.Goghale, 2003: Blasthole drilling technology- Multifields India
  5. Charles H. Dowding, 2000: Construction Vibrations, USA

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
35
Предиспитне обавезе Поена
10
15
2x10

Додатни услови оцењивања: