Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:118
E-mail: slavko.torbica@rgf.bg.ac.rs

Технологија подземне експлоатације

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија подземне експлоатације

Предавачи: проф. др Славко Торбица

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: За успешно праћење наставе и разумевање овог предмета неопходно је познавање механике стена, рударских машина, и истражних радова.

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студенте упозна са основама метода и технологија подземне експлоатације лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Распознавање метода откопавања у документацији и на терену.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод. Техноекономски показатељи метода подземног откопавања, Управљање стенским масивом, Отварање, Класификација и избор метода откопавања, Методе откопавања са самоносећом конструкцијом откопа, Методе откопавања са зарушавањем, Методе подетажног зарушавања, Методе блоковског зарушавања, Методе откопавања са засипавањем, Методе откопавања са магационирањем руде, ВЦР метода откопавања, Подземно откопавање лежишта угља, Коморно-стубно откопавање лежишта угља, Широкочелно откопавање лежишта угља, Подземно откопавање украсног камена.

Литература:

  1. Глушчевић, Б.; Отварање и методе подземног откопавања рудних лежишта, Издавачко-штампарско предузеће „Минерва”, Суботица – Београд 1974.
  2. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Отварање, припрема и методе откопавања, Завод за уџбенике и наставна средства Србије, Београд, 1972.
  3. Генчић, Б.; Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Радна средина, подземни притисак, подграђивање и осигурање откопа, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1984.
  4. Торбица, С. и Петровић, Н. ; Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20

Додатни услови оцењивања: