Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 13-15

Кабинет:132
E-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Технологија површинске експлоатације

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VII семестар -OAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Технологија површинске експлоатације

Предавачи: др Бојан Димитријевић, доц. др Саша Илић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основама технике и технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.

Садржај предмета:


Теоријска наства:
Основе површинске екплоатације. Припрем материјала за утовар. Техника и технологија откопавања и утовара. Технолошки и радни параметри машина са дисконтинуалним радом. Технолошки и радни параметри машина са континуалним радом. Транспорт на површинским коповима. Специфичне технологије површинске експлоатације. Технологија депоновања и откопавања са депонија. Одлагање јаловине при површинској експлоатацији. Поузданост рада машина у површинској експлоатацији. Одводњавање површинских копова. Проветравање површинских копова. Рекултивација површинских копова. Отварање површинских копова. Еколошки ефекти површинске експлоатације.
Практична настава:
Прорачун радних параметара багера кашикара. Прорачун радних параметара багера дреглајна. Прорачун радних параметара утоварача, скрепера и булдозера. Прорачун радних параметара рорторних багера. Прорачун радних параметара багера ведричара. Прорачун радних параметара одлагача.

Литература:

  1. Павловић В.: 1998.: Системи површинске експлоатације, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Павловић В.: 1992.: Технологија површинског откопавања, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  3. Оприцовић С.: 1992.: Оптимизација Система, Грађевински факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
35
Предиспитне обавезе Поена
10
15
10

Додатни услови оцењивања: