Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Методе испитивања минералних и техногених сировина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Методе испитивања минералних и техногених сировина

Предавачи: проф. др Предраг Лазић, проф. др Александар Пачевски

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и воде лабораторијски дневник. Да решавају самостално домаће радове, семинарске радове.

Циљ предмета: Један од првих циљева је да студент буде у стању: да препозна и опише основне типове руда и врсте отпада – секундарних сировина, јаловине експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др., да их испита и анализира реакције и процесе који су неминовни при технолошком третману, као и оне који задиру у сферу заштите животне средине а могу бити проузроковани рударском делатношћу. Циљ курса је да студенте упозна са физичким, хемијским, биолошким, технолошким карактеристикама минералних сировина и отпадног материјала. Да се могу сагледати могућности технолошког третмана и коришћења.

Исход предмета: По окончању овога курса, студент је у стању да изведе карактеризацију сваке геогене и техногене сировине, да јој одреди могуће правце третмана, и да зна који се ефекти могу постићи.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Један од првих и најосновнијих корака у технолошком третману геогених и техногених минералних сировина, јесте карактеризација материјала и процена могућности добијања одговарајућих корисних компоненти, различитим поступцима. Физичке особине минерала. Карактеристике геогене или техногене минералне сировине - јаловине рударства, прераде, отпада екстрактивне металургије, хидрометалургије, топионица и индустријског отпада, уопште. Формирање примарног узорка из лежишта или погону за припрему; утврђивање репрезентативности узорка и обрада. Наставним програмом овога курса је предвиђено коришћење низ метода испитивања минералних сировина, као што су минералошка рудномикроскопска испитивања, структурно-текстурне анализе руда, испитивања ослобађања минерала; утврђивање гранулометријског састава. Могућности фракционисања сировине на основу разлика у густинама, електропроводности, магнетских особина и др. Методе утврђивања степена ослобађања минерала. Могућности ослобађања минерала у процесу уситњавања сировине у зависности од склопа, састава, асоцијације, начина срастања, физичких особина минерала, оксидације и др.

Литература:

  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  3. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд.
  4. Jones, Meurig P., 1987: Applied Mineralogy a quantitative approach. - Graham and Trotman Ltd., London.
  5. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Видео бим, PC, рад са микроскопима, коришћење еталона из колекција.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
28
10
40
12
Предиспитне обавезе Поена
10

Додатни услови оцењивања: