Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Хидрауличне и пнеуматске машине

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (V семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрауличне и пнеуматске машине

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално да пројектују, изводе, експлоатишу и одржавају постројења, део којих су: пумпе, компресори, вентилатори.

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Курс ХИДРАУЛИЧКЕ И ПНЕУМАТИЧКЕ МАШИНЕ је намењен да се студенти кроз теоријски и практичан рад упознавања са: основама рада пумпи а пре свега са начинима како се дефинишу: проток,напор, снага и степен корисног дејства клипних- центрифугалних пумпе. Посебна пажња је посвећена раду пумпи у мрежи и начинима дефинисања радне тачке пумпе; заједничком раду пумпи у пумпном постројењу; регулисању протока и специфичним проблемима као што су: хидраулички удар и кавитација. Све то је илустровано примерима примене у рударству.
Компресори, клипни, завојни и центрифугални су заступљени кроз теоријске основе рада-радни циклус, дефинисање, протока, снаге, приказ конструктивних решења, дефинисање услова примене са посебним нагласком на примену у рударству и гасној техници. Регулацији протока , хлађењу, подмазивању компресора посвећује се посебна пажња.
Теоријским основама рада: центрифугалних и аксијалних вентилатора, начинима повезивања вентилатора у мрежу, заједничком раду вентилатора, регулацији протока и напора са примерима примене у рударству посвећује се добар део овог курса.
Курс се одвија кроз теоријска предавања, рачунске и практичне вежбе (израда семинарских радова) а верификује се провером знања на колоквијумима и усменом испиту.

Литература:

  1. Баталовић В. Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству, Издање РГФ, Београд;
  2. Баталовић В. Машине и уређаји у рударству нафте и гаса, Издање РГФ и ДИТ Нафтагас, Београд-Нови Сад.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавање, Вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
40
20

Додатни услови оцењивања: