Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 10-12

Cabinet:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Механика стена и тла

Course Description

Study program: Environmental engineering and safety engineering (IV semester -OAS), Mining Engineering (IV semester -OAS), Petroleum Engineering (IV semester -OAS)

Name of subject: Механика стена и тла

Instructors: Dr Nebojša Gojković, Veljko Rupar

Status: Обавезан

ECTS: 6

Prerequisites: Овај курс подразумева познавање Физике, Механике I и II, Основе геологије и Вероватноће и статистике.

Course Objectives: Циљ је да студенте рударства упозна са физичко-механичким особинама, техничким особинама, понашањем стенстенског материјала под дејством природне или човечије активности, измењеног напонског стања, стабилности косина, и др.

Learning Outcomes: Стеченим знањима у оквиру овог предмета студенти ће моћи бавити изучавањем физичко-механичких и техничких својстава стенског материјала, као и практично применити ова сазнања у експлоатацији минералних сировина.

Content:


Теоријска настава, Практична настава: У оквиру овог предмета слушаоци ће се упознати са механиком стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање, извођење објеката и експлоатацију. Стенски материјал, који срећемо у рударству као радну средину, обухвата сав материјал који изграђује приступачни део земљине коре, укључујући и лежишта минералних сировина. Проучиће се физичко-механичка и техничка својства и деформабилност стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара за даље анализе. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и утицаја рударских радова на стенски материјал. Посебно ће се упознати са методама анализе стабилности рударских објеката, подземних објеката, косина површинских копова и одлагалишта, и методама прорачуна носивости и слегања тла. Овим предметом ће се обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена и тла) и експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за све даље рударске активности.

Suggested Reading List

  1. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  3. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.
  5. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
3 2 0 0

Conduct of the Course: Теоријска настава, лабораторијска и рачунска практична настава.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
10
2 x 15
10

Additional Assessment Criteria