Српски | English

Subject professor
Term consultation:

thursday 11-12

Cabinet:120
E-mail: branko.gluscevic@rgf.bg.ac.rs

Друштвене науке II

Course Description

Study program: Environmental engineering and safety engineering (III semester -OAS), Mining Engineering (III semester -OAS), Petroleum Engineering (III semester -OAS)

Name of subject: Друштвене науке II

Instructors: Dr Branko Gluščević

Status: Optional

ECTS: 4

Prerequisites: Уписана друга година Рударског одсека

Course Objectives: Упознавање сатуденатаса основама савременог начина пословања у области минералне индустрије.Упознавање са местом улогом и значајем минералне индустрије у савременом свету.

Learning Outcomes: Рударски инжењер-опште образован и упознат са: начином пословања, улогом, местом и значајем минералне индустрије

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
 1. Увод,историјски развој минералне индустрије са посебним освртом на организационе и власничке односе.Улога изначај минералне индустрије у савременом друштву.
 2. Основи тржишног пословањау области минералне индустрије.
 3. Организациона структура,власнички односиi,законска регулатива и процесиреорганизовања минерално сировинског индустријског комплекса у домаћим условима , у окружењу и глобално.
 4. Енергетске минералне сировине,производња и потрошња, tržištа, начин организовања и финансирања.
 5. Модели тржишта нафте и гаса, угља , нуклеарних мин.сир.,електричне енергије , производња из обновљивих извора, значај производње енергетских мин. сировина за развој економије.
 6. Металичне минералне сировине,специфичности производње,регионални распоред произвођчa и потрошачa,структура и учешће најзначајнијих актера.
 7. Модели тржишта металичних минералних сировина,организовање и функционисање,формирање цена,знача jме тала зa развој економије.
 8. Неметаличне минералне сировине, регионални распоред произвођача и потрошача.
 9. Модели тржишта неметаличних минералних сировина , организовање и функционисање, формирање цена , значај неметала за развој регионалних и глобалне економијe.
 10. Форме организовања и функционисања рударских предузећа , од мануфактуре до корпорације .
 11. Политика минералне индустрије,одлике националнихи интернационалних инвестиција у минерално сировински комплекс.
 12. Економски развој базиран на минералној индустрији,утицаји у оквирима локалног и глобалбног окружења.
 13. Основни елементи социологије рударства, квалификациона структура, флуктација,права и обавезе рудара и запослених у минералној индустрији.
 14. Закoнска регулатива из области запошљавања.
 15. Утицај минералне индустрије на животну средину.

Suggested Reading List

 1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
 2. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003
 3. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New Delhi, 2003

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 1 0 0

Conduct of the Course: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
3х10=30

Additional Assessment Criteria