Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 12-13

Cabinet:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информатика II

Course Description

Study program: Environmental engineering and safety engineering (IV semester -OAS), Mining Engineering (IV semester -OAS), Petroleum Engineering (IV semester -OAS)

Name of subject: Информатика II

Instructors: Dr Ranka Stanković, Maja Ristić

Status: Optional

ECTS: 4

Prerequisites: Информатика I

Course Objectives: Упознавање са основним програмским пакетима намењеним цртању, пројектовању, моделовању, техничким прорачунима и другим видовима примене рачунара у инжењерској пракси

Learning Outcomes: Студенти ће овладати програмским пакетима MATLAB и AutoCAD и могућнос тима њихове примене у решавању инжењерских проблема

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
У првом делу курс се бави радом са пакетом MATLAB, а у другом, нешто обимнијем, радом са AutoCAD пакетом. На предавањима ће бити дате теоријске основе уз демострацију команди система, а на вежбама ће студенти самостално, уз надзор асистента користити софтвер и радити постављене задатке.
MATLAB је моћан програмски језик за техничке прорачуне и може се користити за математичка израчунавања, моделовање и симулације, анализу и обраду података, графичко приказивање резултата и развој алгоритама.
AutoCAD је програмски пакет за рачунарски подржано пројектовање, а у оквиру овог курса биће обухваћено, између осталог: сналажење у радном окружењу AutoCAD-а, цртање и обрада цртежа, контролисање штампања цртежа, овладавање 3D моделовањем и растеризацијом, прилагођавање AutoCAD-а, повезивање цртежа са базама података и прорачунским табелама.
На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.

Suggested Reading List

  1. George Omura, AutoCAD 2005 i AutoCAD LT 2005, Mikroknjiga
  2. Anima, AutoCAD interaktivni multimedijalni kurs
  3. www.autodesk.com
  4. www.fbe.unsw.edu.au/Learning/AutoCAD
  5. Amos Gilat, Uvod u Matlab 7 sa primerima, prevod M.Šućur, A.Kartalovski, Mikro knjiga, 2005
  6. http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial/, http://www.mathworks.com/

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 1 0 0

Conduct of the Course: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
10
2x15
20

Additional Assessment Criteria