Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска економика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Гасна техника (VIII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Механизација у рударству (VIII семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Подземна градња (VIII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска економика

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић, Вељко Лапчевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписана четврта година РО

Циљ предмета: Упознавање студената друге године свих модула Рударског одсека са основним аспектима савремене рудничке економије. Пружање основних информација о: економици као науци и пракси, економици минералних сировина , економици рударских предузећа, вези између инжењерских (техничких и технолошких) активности и економике.

Исход предмета: Рударски инжењер - образован и упознат са основама економике као науке и практичне деалтности.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
 1. Увод, о економици у опште
 2. Основне економске и социјалне институције у тржишној економији од значаја за минералну индустрију, институције на националном, регионалном и међународном плану (тржиште минералних сировина, цене и др.)
 3. Макроекономија ,основне инфорамције
 4. Микроекономија, основне инфорамције
 5. Економика и технологија,теоријски,емпиријски и стратешки аспекти економике техничких и технолошких система.
 6. Економика коришћења ресурса примена микроекономских теорија у коришћењу природних ресурса (минералних) , изучавање б/ц анализе као подршка доношењу одлука, дефинисање односа користи и трошкова - резултата експолоатације ресурса, основи теорије одрживог развоја.
 7. Временски концепт третирања вредности новца,ДЦФ, НПВ, ИРР анализе
 8. Средства предузећа
 9. Тршкови и калкулације
 10. Цене
 11. Доходак и расподела
 12. Амортизација
 13. Принципи продктивности, економичности и рентабилности
 14. Анализа осетљивости и ризика
 15. Префизбилити и физибилити студије

Литература:

 1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
 2. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds;

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
3x10=30
30

Додатни услови оцењивања: