Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика II

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS), Рударско инжењерство (II семестар -OAS)

Назив предмета: Математика II

Предавачи: доц. др Драган Станков, Маја Ристић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Положена Математика I

Циљ предмета: Упознавање са основним елементима Математике за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.
Практична настава:
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:

  1. Нада Миличић, Милош Миличић, Елементи Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2005.
  2. Нада Миличић, Милош Миличић, Збирка решених задатака из Више математике (II део), Академска мисао, Београд, 2006.
  3. Иван Обрадовић, Збирка решених задатака из Математике II, Рударско-геолошки факултет у Београду, 1998.
  4. Милош Миличић, Зоран Шами, Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15

Додатни услови оцењивања:
Услов: да се приступи писменом испиту је освајање најмање 25 од могућих 50 поена на предиспитним обавезама (активност на предавањима, активност на вежбама и колоквијуми).
Услов: да се приступи усменом испиту је освајање најмање 10 од могућих 20 поена на писменом испиту.