Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:232
E-mail: laslo.caki@rgf.bg.ac.rs

Стручна пракса (гт)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Стручна пракса (гт)

Предавачи: проф. др Ласло Чаки

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси

Исход предмета: Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у области геотехнике

Садржај предмета:

Упознавање студента са техничким прописима и стандардима у области геотехнике: домаћих – СРПС и страних – Еурокод 7.
Стручна пракса се реализује у одговарајућим научно истраживачким установама које имају акредитоване лабораторије и поседују одговарајуће домаће и међународне сертификате.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Посета и рад у одговарајућим научно-стручним установама, које поседују акредитоване лабораторије као и одређене домаће и стране сертификате из области геотехнике (Институт за Путеве и Институт за испитивање материјала Србије – ИМС).

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
25
35

Додатни услови оцењивања: