Српски | English

Завршни рад

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Завршни рад

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 12

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 8

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: