Српски | English

Завршни испит

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Завршни испит

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 8

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: