Српски | English

Сигурност функционисања

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Сигурност функционисања

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Сигурност функционисања представља једну од најважнијих карактеристика многих производа, па и рударских машина и опреме. Обезбеђење сигурности функционисања обухвата поузданост, погодност одржавања као и подршку одржавању. Сам појам се начелно користи да ошише расположивост тј. Факторе који на њу утичу и данас је развијен на нивоу медународног стандарда. Његовим изучавањем студенти стичу могућност системског и свеобухватног прилаза употребном квалитету машине.

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем и стеченим системским приступом уптребном квалитету машине.

Садржај предмета:


Теоријска настава - предавања:
Развој рударских машина.
Квалитет употребе машина и постројења
Сигурност функционисања и стандарди ИЕЦ
Захтеви при обезбеђењу сигурности функционисања
Примена захтева за сигурност функционисања
Испитивање поузданости
Погодност одржавања и логистичка подршка одржавању
Синтеза покзатеља сигурности функционисања
Методологија одржавања према поузданости
Практична настава - вежбе:
На вежбама се раде примери везани за теорију изложену на предавањима, односно сваки од студента ради одговарајући семинарски рад.

Литература:

  1. Јовичић С., Тодоровић Ј., Сигурност функционисања, Друштвио Србије за квалитет и стандардизацију, Београд 1996.
  2. Тома Танасковић , Одржавање рударских машина, Београд, 1998.
  3. Стандарди ИЕЦ 3000
  4. Strandberg, K.: IEC 300 “Dependabilility” complement to ISO 900, 1992.
  5. Јовичић С., Стандарсизација у области поузданости и погодности одржавања техничких система, ВТИ НТИ бр.3, 1990.
  6. Јовичић С., Обезбеђивање погодности одржавања,Упутство према ИЕЦ 706, ВТИ НТИ бр.3, 1990
  7. Миливојевић З., Квалитет и стандардизација, Службени лист СФРЈ Београд 1991.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Теоријска и практична

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: