Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Аерозагађење

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Аерозагађење

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, моделирања и предик-ције аерозагађења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини.

Исход предмета: Оспособљеност за моделирање процеса транспорта и дисперзије полутаната као и предик-ције аерозагађења и квалитета ваздуха. Познавање метода и инструмента за мерење загађе-ња ваздуха гасовитим и честичним полутантима. Познавање метода и инструмената за мере-ње метеоролошких параметара. Оспособљеност за самостално истраживање у областима планирања и пројектовања система за заштиту ваздуха.

Садржај предмета:

Циљ курса је стицање теоријских и практичних знања у областима мониторинга, модели-рања и предикције аерозагађења и техника контроле квалитета ваздуха у радној и животној средини. Почетне методске јединице обухватају стандарде и законску регулативу и проце-ну и управљање ризицима. Потом се изучавају извори загађења ваздуха, биогени и антро-погени извори загађења и загађење честицама. Област мерења загађења ваздуха гасовима и честицама обухвата узорковање и методе мерења. Изучавају се транспорт и дисперзија по-лутаната као и мoделирање и предикција аерозагађења. Из области хватања гасова, пара и честица проучавају се кондензација, адсорпција и апсорпција, топлотни процеси оксидаци-је, каталитичко сагоревање, десумпоризација гаса из димњака (суво и мокро чишћење), биочистачи (биоскрубери), биофилтери, циклони, филтрација и електростатички преципитатори.

Литература:

  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
  3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
  4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York, ISBN 0-471-25320-0
  5. US Environmental Protection Agency (2006) Basic Air Pollution Meteorology.
  6. US Environmental Protection Agency (2006) Introduction to Air Pollution Toxicology

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: