Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање студената са методама оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији.

Исход предмета: Овладавање стручним знањима о методама оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији, оцени поузданости рударских машина и уређаја и прорачуна временских и капацитативних ефеката.

Садржај предмета:

1. Уводни део; 2. Структура рударске опреме са аспекта поузданости рада; 3. Преглед континуалне и дисконтинуалне рударске опреме и уређаја са поделом на системе, групе и елементе 4. Временски показатељи рада и обнављања рударских машина и уређаја; 5. Закони расподеле времена отказа и обнављања; 6. Утицај радне средине и организације на поузданост рада; 7. Анализа поузданости рада; 8. Оцена поузданости на основу података експлоатације; 9. Оцена поузданости са утицајем времена обнављања; 10. Прорачун временских и капацитативних ефеката

Литература:

 1. Павловић В., 1986: Поузданост континуалних система у површинској експлоатацији, РГФ, Бгд.
 2. Павловић В., 1989: Поузданост дисконтинуалних система у површинској експлоатацији, РГФ, Бгд.
 3. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 4. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 5. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 6. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 7. . Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 8. Поповић Н., 1984: Научне основе пројектовања површинских копова, Ослобођење, Сарајево
 9. Лазић А., 1998: Пројектовње површинских копова са моделирањем система експлоатације, РГФ,
 10. Лазић А., Клачар Р., Бошковић С. 2004: Селективно откопавање угља на површинским коповима
 11. . Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 12. Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 13. Колоња Б., 2002: Железнички транспорт, РГФ, Београд
 14. Боровић Р., 1995: Камионски транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 15. Боровић Р., 1997: Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд
 16. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта, Бгд.
 17. Ивковић С., 1997: Откази елемената рударских машина, РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на практичној настави.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20

Додатни услови оцењивања: