Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Техноекономска оцена пројеката у рударству

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (X семестар -DAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Техноекономска оцена пројеката у рударству

Предавачи: проф. др Божо Колоња

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Економика у рударству, Пројектовање површинских копова, Системи површинске експлоатације

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са принципима и техникама евалуације инветиционих пројеката у рударству применом интегралних техноекономских модела конкретних пројеката.

Исход предмета: Практично знање студента да може вршити техноекономску оцену оправданости реализације одређених пројеката у рударству.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Програм курса ће омогућити студенту практично знање и разумевање: временске димензије новца; евалуацију техника дисконтованог тока новца, техничко/економских модела, ризик и финансирање пројекта, физибилити процес анализе, одређивања економског цут-офф садржаја метала у руди, припрему финансијских и економских извештаја у контексту интернационалног сдржаја.
Оцена пројеката подрзумева изучавање финансијске теорије, метода евалуације, начине финансирања, трошкове капитала и оперативне трошкове, ризик и анализу осетљивости пројекта. Практичним вежбама студент ће свладати техничко и економско моделирање коришћењем софтвера Xерас.
Практична настава:Израда практичних задатака коришћењем софтвера.

Литература:

  1. Ian C.Runge, Mining economics and strategy, SME, 1998.
  2. Bruce Cavender, Mineral production costs – analyses and management, SME, 1999
  3. Ted G. Eschenbach, Engineering economy, Oxforduniversity Press, 2003..
  4. Nikola Dondur, Ekonomska analiza projekata, Mašinski fakultet, 2002.
  5. Uputstva za rad - XERAS

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
35
Предиспитне обавезе Поена
20
20

Додатни услови оцењивања: