Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из групе предмета (ГХГ57)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из групе предмета (ГХГ57)

Предавачи: проф. др Дејан Миленић, проф. др Оливера Крунић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са регионалним распрострањењем типова издани и лежишта подземних вода, захватима за водоснабдевање насеља и индустрије, објектима за производњу флашираних вода, распрострањњењем минералних вода и бањским објектима<

Исход предмета: Овладавање основним знањима о регионалном распрострањењу типова издани и свих врста подземних вода и експлоатацијом подземних вода за различите потребе

Садржај предмета:

Теоријска и практична настава
Вишедневни обилазак територије Србије, обилазак најзначајних водозахватних објеката свих типова подземних вода, израда извештаја у виду елабората

Литература:

 1. Д. Поломчић: Изворишта и захвати подземних вода - предавања ППС
 2. Б. Филиповић, О. Крунић: «Регионална хидрогеологија Србије», уџбеник, РГФ, Београд, 2006
 3. Филиповић Б.,Вујасиновић С., Заштита подземних вода, RGF, Beograd, 1978
 4. Филиповић Б.: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Рударско геолошки факултет, Београд, 1978

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 2 0 0

  Метода извођења наставе: Теоријска и практична

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  30
  Предиспитне обавезе Поена
  15
  55

  Додатни услови оцењивања: