Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из групе предмета (ГХГ23)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из групе предмета (ГХГ23)

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студената са методама основних теренских истраживања подземних вода и тестирањем хидрогеолошких објеката

Исход предмета: Овладавање студената са методама основних теренских и лабораторијских истраживања и кабинетске обраде података

Садржај предмета:

Теоријска настава
Практична настава: узимање узорака воде и гаса, праћење опита и теста црпења, обрада података Упознавање са методама теренских и лабораторијских истраживања (мерења, узимање узорака, извођењем опита и теста црпења.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 3 0 0

Метода извођења наставе: практична

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
70

Додатни услови оцењивања: